Quá cảnh hàng hóa là gì?

Hỏi: Quá cảnh hàng hóa là gì?

Đáp: Căn cứ điều 241, luật thương mại 2005 quy định về quá cảnh hàng hóa như sau:
-Quá cảnh hàng hóa là việc vận chuyển hàng hóa thuộc sở hữu của tổ chức, cá nhân nước ngoài qua lãnh thổ Việt Nam, kể cả việc trung chuyển, chuyển tải, lưu kho, chia tách lô hàng, thay đổi phương thức vận tải hoặc các công việc khác được thực hiện trong thời gian quá cảnh.

error: Content is protected !!