Pháp luật đại cương nghiên cứu vấn đề gì?

Hỏi: Pháp luật đại cương nghiên cứu vấn đề gì?

Đáp: Trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về nhà nước và pháp luật làm cơ sở cho việc học tập, nghiên cứu môn học pháp luật về kinh tế – xã hội và những môn học chuyên ngành khác.

– Phổ biến những quy định của pháp luật thực định trong một số lĩnh vực,nhằm phát triển khả năng tiếp cận thực tiễn, đáp ứng yêu cầu giáo dục đào tạo sinh viên không chỉ có chuyên môn, mà còn hiểu biết quy định của pháp luật, có ý thức sống và làm việc theo pháp luật.

– Đưa những kiến thức Pháp luật đại cương mà xã hội quan tâm, đặc biệt là sinh viên các hệ trong chương trình giáo dục đại học và đào tạo nghề

error: Content is protected !!