Phân tích sự cần thiết và cách thức tiếp cận liên ngành, đa ngành trong nghiên cứu, giảng dạy và bảo đảm thực hiện quyền con người.

Hỏi: Phân tích sự cần thiết và cách thức tiếp cận liên ngành, đa ngành trong nghiên cứu, giảng dạy và bảo đảm thực hiện quyền con người.

Đáp: – Quyền con người là một phạm trù đa diện, do đó, việc nghiên cứu, giảng dạy về quyền con người cần phải tiếp cận đa ngành, liên ngành. Không chỉ có các ngành khoa học xã hội mà các ngành tự nhiên cũng đang bắt đầu tiếp cận quyền con người dưới các mức độ khác nhau. Dù vậy các ngành khoa học xã hội vẫn có liên quan chặt chẽ hơn cả đến nghiên cứu , giảng dạy về quyền con người : Luật học, chính trị học,triết học, văn hoá học, xã hội học, kinh tế học.
– Luật học : Việc nghiên cứu, giảng dạy về quyền con người trên thế giới cũng như VN phần lớn từ góc độ luật học và các tranh luận về quyền con người cũng chủ yếu liên quan tới pháp luật. Luật học xác lập các quy tắc cư xử đảm bảo nhân phẩm và các quyền tự nhiên chính đáng của con người đều được tôn trọng và bảo vệ. Cũng như các cơ chế, biện pháp, chế tài để đảm bảo các quy tắc cư xử chung đó được thực hiện

error: Content is protected !!