Phân tích nội dung và các điều kiện giới hạn (hạn chế) quyền con người.

Hỏi: Phân tích nội dung và các điều kiện giới hạn (hạn chế) quyền con người.

Đáp: – Giới hạn quyền là quy định được ghi nhận trong một số điều ước quốc tế về quyền con người mà bản chất của nó là cho phép các quốc gia thành viên áp đặt một số điều kiện với việc thực hiện/hưởng thụ một số quyền con người nhất định.
– Theo Điều 4 ICESCR, các quốc gia thành viên có thể đặt ra những giới hạn với các quyền ghi nhận trong Công ước, song phải thỏa mãn các điều kiện sau:
● Thứ nhất,sự giới hạn phải được quy định trong pháp luật quốc gia. Yêu cầu này nhằm ngăn ngừa sự tùy tiện trong việc áp đặt các giới hạn.
● Thứ hai, giới hạn đặt ra không được trái với bản chất của các quyền bị giới hạn. Yêu cầu này nhằm bảo đảm những giới hạn đặt ra không làm tổn hại đến khả năng của các cá nhân có liên quan trong việc hưởng thụ các quyền đó.
● Thứ ba,chỉ đặt ra giới hạn nếu điều đó là cần thiết trong một xã hội dân chủ và nhằm mục đích thúc đẩy phúc lợi chung của cộng đồng. Về điều kiện này, trong một số điều ước còn bao gồm những yếu tố như để bảo vệ an ninh quốc gia (national security), an toàn của cộng đồng (public safety), sức khỏe hay đạo đức của cộng đồng (public health or moral), các quyền, tự do hợp pháp của người khác (rights and freedoms of others).
● Quyền thành lập, gia nhập công đoàn, quyền đình công
● Quyền tự do đi lại cư trú, xuất nhập cảnh
● Quyền được xét xử công khai
● Quyền tự do tư tưởng, tín ngưỡng và tôn giáo, lập hội…

error: Content is protected !!