” Phân tích những yêu cầu đặc thù trong việc bảo đảm thực hiện hai nhóm quyền dân sự, chính trị và nhóm quyền kinh tế, xã hội, văn hóa.”

Hỏi: Phân tích những yêu cầu đặc thù trong việc bảo đảm thực hiện hai nhóm quyền dân sự, chính trị và nhóm quyền kinh tế, xã hội, văn hóa.

Đáp: – Việc hiện thực hóa các quyền dân sự, chính trị là mang tính tức thời. Bởi vì trong thực tế việc bảo đảm các quyền này không đòi hỏi phải tiêu tốn nhiều nguồn lực vật chất, do đó bất cứ quốc gia nào, giàu hay nghèo, đều có thể tiến hành được ngay.
– Việc hiện thực hóa các quyền kinh tế, xã hội, văn hóa có thể dần dần, từng bước tương ứng với nguồn lực sẵn có của quốc gia. Điều này là bởi trong thực tế việc thực thi các quyền trong nhóm này đòi hỏi phải tiêu tốn rất nhiều nhân lực, vật lực vượt quá khả năng hiện tại của những quốc gia nghèo.
– Tuy nhiên, cần chú ý là việc hiện thực hóa dần dần, từng bước các quyền kinh tế, xã hội, văn hóa không có nghĩa là các quốc gia không cần xúc tiến bất cứ kế hoạch hay hành động nào, hoặc không cần đề ra bất cứ mục tiêu, chỉ tiêu hay thời hạn nào cho việc này. Nó đơn thuần chỉ là cho phép các quốc gia thực hiện các quyền này ở mức độ tương ứng với nguồn lực thực tế của nước mình. Để bảo đảm rằng các quốc gia sẽ chủ động, tích cực và nỗ lực hết mức trong phạm vi các nguồn lực của nước mình nhằm thực thi nhóm quyền kinh tế, xã hội và văn hóa. Chính vì vậy, Liên Hợp Quốc đã đề xướng các khái niệm về nghĩa vụ tổ chức và nghĩa vụ đạt được kết quả .

error: Content is protected !!