Phân tích mối quan hệ giữa quyền con người và an ninh quốc gia.

Hỏi: Phân tích mối quan hệ giữa quyền con người và an ninh quốc gia.

Đáp: – An ninh quốc gia có quan hệ chặt chẽ và trực tiếp đến việc bảo vệ quyền con người, quyền con người chỉ có thể được bảo đảm trong môi trường hòa bình loại trừ tội ác chiến tranh. Hiện tại thì an ninh quốc gia vẫn là lý thường được Nhà nước viện dẫn để hạn chế áp dụng tước bỏ quyền con người. VD: trong thế chiến t2 Mỹ dồn những kiều dân Nhật vào các trại tập trung hay việc nước này dây dưa không chịu đóng cửa nhà tù giam giữ tù binh mà không đưa họ ra xét xử.
– Quan điểm chung cho rằng quyền con người và an ninh quốc gia (national security) hoàn toàn không phải là hai phạm trù đối lập mà ngược lại, chúng bổ sung, hỗ trợ lẫn nhau. Việc bảo đảm tốt các quyền con người sẽ giúp giảm thiểu, ngăn ngừa những mâu thuẫn xã hội, củng cố sự đoàn kết nhất trí, thúc đẩy sự phát triển về mọi mặt của một đất nước, qua đó góp phần bảo đảm an ninh quốc gia. Trong khi đó, bảo đảm an ninh quốc gia về bản chất chính là bảo đảm quyền độc lập và tự quyết dân tộc – yếu tố nền tảng để hiện thực hóa các quyền và tự do của mọi cá nhân trong một quốc gia.
– Luật nhân quyền quốc tế thừa nhận nhu cầu chính đáng và tính chất hợp pháp của việc xác định giới hạn và tạm đình chỉ thực hiện một số quyền con người trong tình trạng khẩn cấp vì mục đích bảo vệ an ninh quốc gia (xem Điều 29 UDHR và Điều 4 ICCPR), nhưng đồng thời đưa ra những điều kiện chặt chẽ cho việc tạm đình chỉ và giới hạn như vậy để bảo đảm sự hài hòa giữa việc bảo vệ và thúc đẩy quyền con người với nhu cầu bảo đảm an ninh quốc gia (xem các câu hỏi-đáp về tạm đình chỉ thực hiện và giới hạn quyền).

error: Content is protected !!