Phân tích khái niệm, ý nghĩa và các hình thức giáo dục quyền con người.

Hỏi: Phân tích khái niệm, ý nghĩa và các hình thức giáo dục quyền con người.

Đáp: – Khái niệm: theo tuyên bố của Liên Hợp Quốc bao gồm “tất cả các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo, nhận thức và học hỏi, hướng đến việc thúc đẩy sự tôn trọng và chấp hành tất cả các nhân quyền và tự do cơ bản.
– Ý nghĩa
– Các hình thức:
– Giáo dục nhân quyền bao gồm các mức độ kiến thức, mức độ của ý thức và mức độ hành động và do đó có thể chia ra “giáo dục về-cho-qua nhân quyền”, trong đó các phần chồng chéo lên nhau và việc để ý đến tất cả các khía cạnh thì cần thiết để thực hiện được thành công. Giáo dục về nhân quyền nói về trình độ hiểu biết, có nghĩa là “cung cấp các kiến thức và hiểu biết về các tiêu chuẩn và nguyên tắc của nhân quyền và các giá trị cơ bản và cơ chế bảo vệ chúng”. Giáo dục qua các nhân quyền có nghĩa là mức độ của ý thức, có nghĩa là “hình thức học tập và giảng dạy trong đó tôn trọng quyền lợi của cả giáo viên và người học”. Giáo dục cho nhân quyền nói về mức độ của hành động và “có nghĩa là để khuyến khích con người nhận thức và thực hiện các quyền của mình và tôn trọng quyền của người khác và bảo vệ chúng

error: Content is protected !!