Phân tích các tính chất (nguyên tắc) của quyền con người.

Hỏi: Phân tích các tính chất (nguyên tắc) của quyền con người.

Đáp: Nhận thức phổ biến của cộng đồng quốc tế, quyền con người có 4 tính chất:
– Tính phổ biến: QCN là bẩm sinh, vốn có của con người và được áp dụng bình đẳng cho tất cả mọi thành viên trong gia đình nhân loại, không có sự phân biệt vì bất cứ lý do nào. Bình đẳng không có nghĩa là cào bằng, bình đẳng là về tư cách chủ thể và cơ hội hưởng thụ.
– Tính không thể chuyển nhượng ( tính không thể tước bỏ ): Các QCN không thể bị tước bỏ hay hạn chế một cách tuỳ tiện bởi bất cứ chủ thể nào, kể cả Nhà nướcm Mọi giới hạn, hạn chế hay tước bỏ quyền của một cá nhân đều phải do pháp luật quy định và chỉ nhằm bảo vệ lợi ích chính đáng tương xứng của cộng đồng hay cá nhân khác.
– Tính không thể phân chia: Mọi QCN có tầm quan trọng như nhau, không có quyền nào có giá trị hơn quyền nào. Tuy nhiên thì tùy bối cảnh và với những đối tượng cụ thể có thể ưu tiên thực hiện một số quyền nhất định (khi có bệnh dịch đe dọa cần ưu tiên thực hiện quyền được chăm sóc y tế..), vì các quyền đó trong thực tế có nguy cơ bị đe dọa hoặc bị vi phạm nhiều hơn so với các quyền khác.
– Tính liên hệ, phụ thuộc lẫn nhau: Bất kỳ QCN nào được bảo đảm hay bị vi phạm đều tác động tích cực hay tiêu cực đến các quyền khác. Sự vi phạm một quyền sẽ trực tiếp hoặc gián tiếp gây ảnh hưởng tiêu cực đến việc đảm bảo các quyền khác…..

error: Content is protected !!