Phân loại văn bản theo nguồn gốc phát sinh?

Hỏi: Phân loại văn bản theo nguồn gốc phát sinh?

Đáp: Căn cứ vào nguồn gốc phát sinh người ta chia văn bản thành: Công văn và tư văn.
– Công văn
+ Là văn bản do nhà nước hay các tổ chức được nhà nước ủy nhiệm ban hành nói về việc công.
+ Công văn là văn kiện do cơ quan nhà nước tạo lập để giao dịch, truyền tải thông tin giữa cơ quan nhà nước với nhau, giữa cơ quan nhà nước với tư nhân, với TCXH trong và ngoài nước.
+ Công văn theo nghĩa rộng là chỉ tất cả các văn bản của cơ quan Nhà nước,nghĩa hẹp là những công văn thông thường (công văn hành chính)
+ Công văn (hoặc công văn hành chính) là hình thức văn bản được sử dụng rộng rãi trong các CQNN, tổ chức xã hội, tổ chức kinh tế.. dùng để trao đổi thông tin,…
+ Có nhiều loại công văn như công văn hướng dẫn, công văn trả lời, công văn đôn đốc, công văn nhắc nhở…
– Tư văn:
+ Là những văn bản do cá nhân, tổ chức không đại diện cho quyền lực công ban hành

error: Content is protected !!