Phân loại văn bản căn cứ vào tính chất pháp lý và tính quyền lực nhà nước?

Hỏi: Phân loại văn bản căn cứ vào tính chất pháp lý và tính quyền lực nhà nước?

Đáp: Căn cứ vào tính chất pháp lý và tính quyền lực Nhà nước, các văn bản do cơ quan Nhà nước ban hành được chia làm : Văn bản pháp luật và văn thư hành chính.
– Văn bản pháp luật:
+ Là văn bản do CQNN có thẩm quyền ban hành, có tính quyền lực nhà nước và có tính pháp lí.
+ Được ban hành nhân danh nhà nước, có nội dung là ý chí của nhà nước, bắt buộc phải thi hành đối với những đối tượng liên quan và được đảm bảo thực hiện bằng các biện pháp cưỡng chế nhà nước.Ý chí của nhà nước được thực hiện dưới hai hình thức khác nhau: Quy phạm pháp luật và mệnh lệnh cụ thể. Do đó, các VBPL lại được phân chia thành: Văn bản quy phạm PL và văn bản áp dụng pháp luật.
– Văn thư hành chính:
+ Các văn kiện tài liệu do cơ quan nhà nước ban hành, không mang tính quyền lực nhà nước.
+ Các văn thư hành chính rất đa dạng về nội dung, có loại chứa đựng các yêu cầu, nguyện vọng của người soạn thảo như đơn, công văn hành chính. Có loại ghi nhận một sự kiện đã xảy ra như báo cáo công tác, có loại mang nội dung nghiệp vụ – kỹ thuật như phiếu nhập kho, phiếu xuất kho, biên lai thu tiền…

error: Content is protected !!