Phân loại công nhận quốc tế như thế nào?

Hỏi: Phân loại công nhận quốc tế như thế nào?

Đáp: * Công nhận quốc gia mới
Quốc gia ra đời trong những trường hợp sau đây:
– Do kết quả của cuộc cách mạng giải phóng dân tộc làm xuất hiện một quốc gia độc lập, có chủ quyền.
– Do thắng lợi của cách mạng xã hội làm xuất hiện một quốc gia có chế độ chính trị – xã hội mới.
– Do sự phân tách lãnh thổ.
Trong quan hệ quốc tế, công nhận chỉ đặt ra khi có sự xuất hiện của quốc gia mới trên trường quốc tế. Công nhận quốc gia mới chính là công nhận chủ thể mới của luật *. Công nhận chính phủ mới
Việc công nhận chính phủ mới chỉ được đặt ra trong trường hợp chính phủ mới được thành lập không bằng con đường hợp hiến (chính phủ De facto).
Đa số các luật gia trên thế giới cho rằng tính hữu hiệu là cơ sở, tiêu chuẩn để công nhận chính phủ mới.Như vậy, một chính phủ mới bảo đảm được tính hữu hiệu nếu nó đáp ứng được các điều kiện sau đây:
– Được đông đảo quần chúng nhân dân tự nguyện ủng hộ.
– Có đủ khả năng duy trì và thực hiện quyền lực nhà nước trong một thời gian dài.
– Có khả năng kiểm soát toàn bộ hoặc phần lớn phần lãnh thổ quốc gia một cách độc lập và tự quản lý được mọi công việc của quốc gia.

* Các loại công nhận khác
– Công nhận mặt trận dân tộc giải phóng
– Công nhận chính phủ lưu vong
– Công nhận các bên tham chiến và công nhận các bên khởi nghĩa

error: Content is protected !!