Phân loại các thiết chế tài phán hình sự quốc tế?

Hỏi: Phân loại các thiết chế tài phán hình sự quốc tế?

Đáp: Thứ nhất, căn cứ vào hình thức văn bản pháp lý quốc tế thành lập Tòa án hình sự:
+ Tòa án hình sự quốc tế được thành lập dựa trên hệ thống các văn kiện quốc tế, trong đó có hai điều ước quốc tế đa phương có vị trí và vai trò lịch sử trong tiến trình phát triển của nhân loại.
+ Toàn án hình sự quốc tế thứ hai là các Tìa án được thành lập không dựa trên cơ sở điều ước quốc tế mà được quyết định thành lập dựa trên các nghị quyết, quyết định của cơ quan, tổ chức quốc tế có thẩm quyền.
+ Tòa án hình sự quốc tế được thành lập theo phương thức truyền thống của luật quốc tế, dựa trên cơ sở một điều ước quốc tế duy nhất thể hiện sự đồng thuận cao của cộng đồng quốc tế. Bản chất thỏa thuận của luật quốc tế được khẳng định rõ ràng và chắc chắn trong quá trình đàm phán, kí kết điều ước quốc tế thành lập Tòa án.
Thứ hai, căn cứ vào phương thức hoạt động:
+ Tòa án hình sự quốc tế thường trực: Tòa án hình sự quốc tế( ICC) được thành lập theo quy chế Roma năm 1998. Tòa án có trụ sở, có danh sách các thẩm phán và công tố viên, có một hệ thông cơ cấu tổ chức thường xuyên và ổn định, quan trọng nhất là tòa ICC xét xử các tội ác quốc tế được xác định theo Qui chế mà không có giới hạn về thời gian, địa điểm thực hiện hành vi tội phạm.
+ Tòa án hình sự quốc tế ad học( Tòa án hình sự quốc tế vụ việc): xuất hiện trong thực tiễn hình sự quốc tế, mặc dù dựa trên cơ sở thành phần cơ cấu tổ chức, qui chết xét xử hay trụ sở của các tòa án này đều thỏa mãn những hoạt động của tòa án này bị giới hạn về thời gian và địa điểm thực hiện hành vi tội ác quốc tế.

error: Content is protected !!