Phân chia di sản khi có người thừa kế mới như thế nào?

Hỏi: Phân chia di sản khi có người thừa kế mới như thế nào?

Đáp: – Con của người để lại di sản và còn sống sau thời điểm di sản thừa kế được phân chia;
– Người được Toà án xác nhận là con của người để lại di sản nhưng quyết định hoặc bản án có hiệu lực sau thời điểm phân chia tài sản.
– Người được Toà án xác định là cha, mẹ của người để lại di sản nhưng quyết định hoặc bản án có hiệu lực sau thời điểm phân chia di sản.
– Con của người để lại di sản bị Toà án tuyên bố đã chết trước thời điểm người để lại di sản chết nhưng có tin tức xác thực là còn sống hoặc đã trở về sau thời điểm phân chia tài sản
– Nếu di sản được chia cho hàng thừa kế thứ hai hoặc hàng thừa kế thứ ba thì người thừa kế mới ở các hàng này cũng được xác định như trên..

error: Content is protected !!