Phân biệt các khái niệm “tôn trọng”, “bảo vệ”, “thúc đẩy”, “thực hiện”, “bảo đảm” nhân quyền.

Hỏi: Phân biệt các khái niệm “tôn trọng”, “bảo vệ”, “thúc đẩy”, “thực hiện”, “bảo đảm” nhân quyền.

Đáp: – Tôn trọng: kiềm chế, không có hành vi xâm phạm, không hành động, tự chủ, tự quyết định được
– Bảo vệ: ngăn chặn, xử lý sự vi phạm của chủ thể thứ 3 (ngoài Nhà nước)
– Thúc đẩy:
– Thực hiện/ thực thi: đòi hỏi cơ quan Nhà nước phải có các hành động hoặc cung cấp dịch vụ điều kiện vật chất để thực hiện quyền và nghĩa vụ
– Bảo đảm: chắc chắn thực hiện được giữ gìn được

error: Content is protected !!