Phân biệt cầm cố và thế chấp?

Hỏi: Phân biệt cầm cố và thế chấp?

Đáp: * Về bản chất:
– Cầm cố tài sản là việc một bên (bên cầm cố) giao tài sản thuộc sở hữu của mình cho bên kia (bên nhận cầm cố) để đảm bảo thực hiện nghĩa vụ
– Thế chấp tài sản là việc một bên (bên thế chấp) dùng tài sản thuộc sở hữu của mình để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ đối với bên kia (bên nhận thế chấp) và không chuyển giao tài sản đó cho bên nhận thế chấp.
* Về đối tượng cầm cố, thế chấp:
– Vì trong cầm cố có sự chuyển giao tài sản, nên trên thực tế, đối tượng của cầm cố thường là động sản, các giấy tờ có giá (trái phiếu, cổ phiếu,…)
– Trong khi đó, đối tượng của hình thức thế chấp có thể là động sản, bất động sản, tài sản được hình thành trong tương lai, tài sản đang cho thuê, hoa lợi, lợi tức thu được từ việc cho thuê tài sản. Nếu tài sản thế chấp được bảo hiểm thì khoản tiền bảo hiểm cũng có thể được thế chấp.
* Về thời điểm có hiệu lực:
– Cầm cố có hiệu lực khi bên cầm cố chuyển giao tài sản cho bên nhận cầm cố
– Với thế chấp: khi bên thế chấp chuyển giao các giấy tờ chứng minh tình trạng pháp lý của tài sản cho bên nhận thế chấp.

error: Content is protected !!