P là Phó Thủ trưởng đơn vị thuộc cơ quan nhà nước N. P đã bố trí chị ruột của mình giữ chức vụ Kế toán trưởng của đơn vị mình. Theo quy định của pháp luật, hành vi của P có vi phạm quy định pháp luật về phòng, chống tham nhũng không? Nếu có, hành vi của P sẽ bị xử lý như thế nào ?

Hỏi: P là Phó Thủ trưởng đơn vị thuộc cơ quan nhà nước N. P đã bố trí chị ruột của mình giữ chức vụ Kế toán trưởng của đơn vị mình. Theo quy định của pháp luật, hành vi của P có vi phạm quy định pháp luật về phòng, chống tham nhũng không? Nếu có, hành vi của P sẽ bị xử lý như thế nào ?

Đáp: P có hành vi bố trí chị ruột của mình giữ chức vụ Kế toán trưởng trong cơ quan mà P là Phó Thủ trưởng. Hành vi của P đã vi phạm quy tắc ứng xử của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan nhà nước N. Như vậy với hành vi nêu trên, P sẽ bị xử lý kỷ kỷ luật với hình thức cảnh cáo đối với hành vi bố trí chị ruột của mình giữ chức vụ Kế toán trưởng (nếu hành vi trên là lần đầu). Trong trường hợp P đã từng bị cảnh cáo đối với hành này trước đó thì P sẽ bị xử lý kỷ luật với hình thức cách chức đối với hành vi trên.

error: Content is protected !!