Những trường hợp đình chỉ thực hiện hợp đồng?

Hỏi: Những trường hợp đình chỉ thực hiện hợp đồng?

Đáp: Căn cứ điều 310, luật thương mại 2005 quy định về đình chỉ thực hiện hợp đồng như sau:
-Trừ các trường hợp miễn trách nhiệm quy định tại Điều 294 của Luật thương mại 2005, đình chỉ thực hiện hợp đồng là việc một bên chấm dứt thực hiện nghĩa vụ hợp đồng thuộc một trong các trường hợp sau đây:
+ Xảy ra hành vi vi phạm mà các bên đã thoả thuận là điều kiện để đình chỉ hợp đồng;
+ Một bên vi phạm cơ bản nghĩa vụ hợp đồng.

error: Content is protected !!