Những thương nhân nào có thể kinh doanh dịch vụ giám định thương mại?

Hỏi: Những thương nhân nào có thể kinh doanh dịch vụ giám định thương mại?

Đáp: Căn cứ điều 256, luật thương mại 2005 quy định về thương nhân kinh doanh dịch vụ giám định thương mại như sau:
-Chỉ các thương nhân có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật và được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh dịch vụ giám định thương mại mới được phép thực hiện dịch vụ giám định và cấp chứng thư giám định.

error: Content is protected !!