Những quy định về xếp hạng và lựa chọn nhà thầu?

Hỏi: Những quy định về xếp hạng và lựa chọn nhà thầu?

Đáp: Căn cứ điều 229, luật thương mại 2005 quy định về xếp hạng và lựa chọn nhà thầu như sau:
– Căn cứ vào kết quả đánh giá hồ sơ dự thầu, bên mời thầu phải xếp hạng và lựa chọn các bên dự thầu theo phương pháp đã được ấn định.
– Trong trường hợp có nhiều bên tham gia dự thầu có số điểm, tiêu chuẩn trúng thầu ngang nhau thì bên mời thầu có quyền chọn nhà thầu.

error: Content is protected !!