Những quy định về xem xét hồ sơ dự thầu khi mở thầu?

Hỏi: Những quy định về xem xét hồ sơ dự thầu khi mở thầu?

Đáp: Căn cứ điều 225, luật thương mại 2005 quy định về xét hồ sơ dự thầu khi mở thầu như sau:
– Bên mời thầu xét tính hợp lệ của hồ sơ dự thầu.
– Bên mời thầu có thể yêu cầu các bên dự thầu giải thích những nội dung chưa rõ trong hồ sơ dự thầu. Việc yêu cầu và giải thích hồ sơ dự thầu phải được lập thành văn bản.

error: Content is protected !!