Những quy định về trách nhiệm đối với hàng hóa bán đấu giá không phù hợp với thông báo, niêm yết?

Hỏi: Những quy định về trách nhiệm đối với hàng hóa bán đấu giá không phù hợp với thông báo, niêm yết?

Đáp: Căn cứ điều 213, luật thương mại 2005 quy định về trách nhiệm đối với hàng hóa bán đấu giá không phù hợp với thông báo, niêm yết như sau:
– Trong thời hạn quy định tại Điều 318 của Luật thương mại 2005, người mua hàng có quyền trả lại hàng hóa cho người tổ chức đấu giá và yêu cầu bồi thường thiệt hại nếu hàng hóa bán đấu giá không phù hợp với thông báo, niêm yết.
– Trường hợp người tổ chức đấu giá quy định trên không phải là người bán hàng và nội dung thông báo, niêm yết không phù hợp là do lỗi của người bán hàng thì người tổ chức đấu giá có quyền trả lại hàng hóa và yêu cầu người bán hàng bồi thường thiệt hại.

error: Content is protected !!