Những quy định về thù lao dịch vụ đấu giá hàng hóa?

Hỏi: Những quy định về thù lao dịch vụ đấu giá hàng hóa?

Đáp: Căn cứ điều 211, luật thương mại 2005 quy định về thù lao dịch vụ đấu giá hàng hoá như sau:
– Trường hợp không có thoả thuận về mức thù lao dịch vụ đấu giá hàng hóa thì thù lao được xác định như sau:
+ Trường hợp cuộc đấu giá thành công thì thù lao dịch vụ đấu giá được xác định theo Điều 86 của Luật này;
+ Trường hợp đấu giá không thành thì người bán hàng phải trả mức thù lao bằng 50% của mức thù lao quy định trên.

error: Content is protected !!