Những quy định về thông báo mời thầu?

Hỏi: Những quy định về thông báo mời thầu?

Đáp: Căn cứ điều 219, luật thương mại 2005 quy định về thông báo mời thầu như sau:
– Thông báo mời thầu gồm các nội dung chủ yếu sau đây:
+ Tên, địa chỉ của bên mời thầu;
+ Tóm tắt nội dung đấu thầu;
+ Thời hạn, địa điểm và thủ tục nhận hồ sơ mời thầu;
+ Thời hạn, địa điểm, thủ tục nộp hồ sơ dự thầu;
+ Những chỉ dẫn để tìm hiểu hồ sơ mời thầu.
– Bên mời thầu có trách nhiệm thông báo rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng đối với trường hợp đấu thầu rộng rãi hoặc gửi thông báo mời đăng ký dự thầu đến các nhà thầu đủ điều kiện trong trường hợp đấu thầu hạn chế.

error: Content is protected !!