Những quy định về thời hạn giao hàng hóa bán đấu giá?

Hỏi: Những quy định về thời hạn giao hàng hóa bán đấu giá?

Đáp: Căn cứ điều 209, luật thương mại 2005 quy định về thời hạn giao hàng hoá bán đấu giá như sau:
-Trừ trường hợp có thoả thuận khác giữa người tổ chức đấu giá và người mua hàng, thời hạn giao hàng hoá bán đấu giá được quy định như sau:
+ Đối với hàng hoá không phải đăng ký quyền sở hữu thì người tổ chức đấu giá phải giao ngay hàng hoá cho người mua hàng sau khi lập văn bản bán đấu giá;
+ Đối với hàng hoá có đăng ký quyền sở hữu thì người tổ chức đấu giá phải tiến hành ngay việc làm thủ tục chuyển quyền sở hữu và giao hàng cho người mua hàng ngay sau khi hoàn thành thủ tục chuyển quyền sở hữu.

error: Content is protected !!