Những quy định về sơ tuyển các bên dự thầu?

Hỏi: Những quy định về sơ tuyển các bên dự thầu?

Đáp: Căn cứ điều 217, luật thương mại 2005 quy định về sơ tuyển các bên dự thầu như sau:
-Bên mời thầu có thể tổ chức sơ tuyển các bên dự thầu nhằm lựa chọn những bên dự thầu có khả năng đáp ứng các điều kiện mà bên mời thầu đưa ra.

error: Content is protected !!