Những quy định về quyền và nghĩa vụ của bên thuê?

Hỏi: Những quy định về quyền và nghĩa vụ của bên thuê?

Đáp: Căn cứ điều 271, luật thương mại 2005 quy định về quyền và nghĩa vụ của bên thuê như sau:
-Trừ trường hợp có thoả thuận khác, bên thuê có các quyền và nghĩa vụ sau đây:
+ Chiếm hữu và sử dụng hàng hoá cho thuê theo hợp đồng cho thuê và theo quy định của pháp luật. Trong trường hợp không có thỏa thuận cụ thể về cách thức sử dụng hàng hóa cho thuê thì hàng hóa cho thuê phải được sử dụng theo cách thức phù hợp với tính chất của hàng hóa đó;
+ Giữ gìn và bảo quản hàng hoá cho thuê trong thời hạn thuê và trả lại hàng hoá đó cho bên cho thuê khi hết thời hạn;
+ Yêu cầu bên cho thuê thực hiện việc bảo dưỡng, sửa chữa hàng hóa; nếu bên cho thuê không thực hiện nghĩa vụ này trong một thời hạn hợp lý thì bên thuê có thể tiến hành bảo dưỡng, sửa chữa hàng hóa cho thuê và bên cho thuê phải chịu các chi phí hợp lý của việc bảo dưỡng, sửa chữa đó;
+ Trả tiền thuê hàng hoá theo thoả thuận hoặc theo quy định của pháp luật;
+ Không được bán, cho thuê lại hàng hoá đã thuê.

error: Content is protected !!