Những quy định về quyền sở hữu trong đại lý thương mại?

Hỏi: Những quy định về quyền sở hữu trong đại lý thương mại?

Đáp:

Căn cứ điều 170, luật thương mại 2005 quy định về quyền sở hữu trong đại lý thương mại như sau:
-Bên giao đại lý là chủ sở hữu đối với hàng hoá hoặc tiền giao cho bên đại lý.

error: Content is protected !!