Những quy định về quyền của thương nhân nhượng quyền?

Hỏi: Những quy định về quyền của thương nhân nhượng quyền?

Đáp: Căn cứ điều 286, luật thương mại 2005 quy định về quyền của thương nhân nhượng quyền như sau:
-Trừ trường hợp có thỏa thuận khác, thương nhân nhượng quyền có các quyền sau đây:
+ Nhận tiền nhượng quyền;
+ Tổ chức quảng cáo cho hệ thống nhượng quyền thương mại và mạng lưới nhượng quyền thương mại;
+ Kiểm tra định kỳ hoặc đột xuất hoạt động của bên nhận quyền nhằm bảo đảm sự thống nhất của hệ thống nhượng quyền thương mại và sự ổn định về chất lượng hàng hoá, dịch vụ.

error: Content is protected !!