Những quy định về quyền của thương nhân nhận quyền?

Hỏi: Những quy định về quyền của thương nhân nhận quyền?

Đáp: Căn cứ điều 288, luật thương mại 2005 quy định về quyền của thương nhân nhận quyền như sau:
– Trừ trường hợp có thỏa thuận khác, thương nhân nhận quyền có các quyền sau đây:
+ Yêu cầu thương nhân nhượng quyền cung cấp đầy đủ trợ giúp kỹ thuật có liên quan đến hệ thống nhượng quyền thương mại;
+ Yêu cầu thương nhân nhượng quyền đối xử bình đẳng với các thương nhân nhận quyền khác trong hệ thống nhượng quyền thương mại.

error: Content is protected !!