Những quy định về quyền của khách hàng trong dịch vụ giám định?

Hỏi: Những quy định về quyền của khách hàng trong dịch vụ giám định?

Đáp: Căn cứ điều 264, luật thương mại 2005 quy định về quyền của khách hàng như sau:
-Trừ trường hợp có thoả thuận khác, khách hàng có các quyền sau đây:
+ Yêu cầu thương nhân kinh doanh dịch vụ giám định thực hiện việc giám định theo nội dung đã thoả thuận;
+ Yêu cầu giám định lại nếu có lý do chính đáng để cho rằng thương nhân kinh doanh dịch vụ giám định không thực hiện đúng các yêu cầu của mình hoặc thực hiện giám định thiếu khách quan, trung thực hoặc sai về kỹ thuật, nghiệp vụ giám định;
+ Yêu cầu trả tiền phạt vi phạm, bồi thường thiệt hại theo quy định tại Điều 266 của Luật thương mại 2005.

error: Content is protected !!