Những quy định về quan hệ giữa chế tài phạt vi phạm và chế tài bồi thường thiệt hại?

Hỏi: Những quy định về quan hệ giữa chế tài phạt vi phạm và chế tài bồi thường thiệt hại?

Đáp: Căn cứ điều 307, luật thương mại 2005 quy định về quan hệ giữa chế tài phạt vi phạm và chế tài bồi thường thiệt hại như sau:
– Trường hợp các bên không có thỏa thuận phạt vi phạm thì bên bị vi phạm chỉ có quyền yêu cầu bồi thường thiệt hại, trừ trường hợp Luật này có quy định khác.
– Trường hợp các bên có thỏa thuận phạt vi phạm thì bên bị vi phạm có quyền áp dụng cả chế tài phạt vi phạm và buộc bồi thường thiệt hại, trừ trường hợp Luật này có quy định khác.

error: Content is protected !!