Những quy định về phạm vi kinh doanh dịch vụ giám định thương mại?

Hỏi: Những quy định về phạm vi kinh doanh dịch vụ giám định thương mại?

Đáp: Căn cứ điều 258, luật thương mại 2005 quy định về phạm vi kinh doanh dịch vụ giám định thương mại như sau:
-Thương nhân kinh doanh dịch vụ giám định thương mại chỉ được cung cấp dịch vụ giám định trong các lĩnh vực giám định khi có đủ các điều kiện quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều 257 của Luật thương mại 2005.

error: Content is protected !!