Những quy định về nội dung thông báo và niêm yết đấu giá hàng hóa?

Hỏi: Những quy định về nội dung thông báo và niêm yết đấu giá hàng hóa?

Đáp: Căn cứ điều 197, luật thương mại 2005 quy định về nội dung thông báo và niêm yết đấu giá hàng hóa như sau:
-Thông báo và niêm yết đấu giá hàng hóa phải có đầy đủ các nội dung sau đây:
+ Thời gian, địa điểm đấu giá;
+ Tên, địa chỉ của người tổ chức đấu giá;
+ Tên, địa chỉ của người bán hàng;
+ Danh mục hàng hoá, số lượng, chất lượng hàng hóa;
+ Giá khởi điểm;
+ Thông tin cần thiết liên quan đến hàng hoá;
+ Địa điểm, thời gian trưng bày hàng hoá;
+ Địa điểm, thời gian tham khảo hồ sơ hàng hoá;
+ Địa điểm, thời gian đăng ký mua hàng hoá.

error: Content is protected !!