Những quy định về nội dung giám định?

Hỏi: Những quy định về nội dung giám định?

Đáp: Căn cứ điều 255, luật thương mại 2005 quy định về nội dung giám định như sau:
-Giám định bao gồm một hoặc một số nội dung về số lượng, chất lượng, bao bì, giá trị hàng hoá, xuất xứ hàng hoá, tổn thất, độ an toàn, tiêu chuẩn vệ sinh, phòng dịch, kết quả thực hiện dịch vụ, phương pháp cung ứng dịch vụ và các nội dung khác theo yêu cầu của khách hàng.

error: Content is protected !!