Những quy định về nghĩa vụ hạn chế tổn thất?

Hỏi: Những quy định về nghĩa vụ hạn chế tổn thất?

Đáp: Căn cứ điều 305, luật thương mại 2005 quy định về nghĩa vụ hạn chế tổn thất như sau:
-Bên yêu cầu bồi thường thiệt hại phải áp dụng các biện pháp hợp lý để hạn chế tổn thất kể cả tổn thất đối với khoản lợi trực tiếp đáng lẽ được hưởng do hành vi vi phạm hợp đồng gây ra; nếu bên yêu cầu bồi thường thiệt hại không áp dụng các biện pháp đó, bên vi phạm hợp đồng có quyền yêu cầu giảm bớt giá trị bồi thường thiệt hại bằng mức tổn thất đáng lẽ có thể hạn chế được.

error: Content is protected !!