Những quy định về nghĩa vụ của người bán hàng không phải là người tổ chức đấu giá?

Hỏi: Những quy định về nghĩa vụ của người bán hàng không phải là người tổ chức đấu giá?

Đáp: Căn cứ điều 192, luật thương mại 2005 quy định về nghĩa vụ của người bán hàng không phải là người tổ chức đấu giá như sau:
-Trừ trường hợp có thoả thuận khác, người bá n hàng có các nghĩa vụ sau đây:
+ Giao hàng hoá cho người tổ chức đấu giá, tạo điều kiện để người tổ chức đấu giá, người tham gia đấu giá xem xét hàng hoá và cung cấp đầy đủ, chính xác, kịp thời các thông tin cần thiết liên quan đến hàng hoá đấu giá;
+ Trả thù lao dịch vụ tổ chức đấu giá theo quy định tại Điều 211 của Luật thương mại 2005.

error: Content is protected !!