Những quy định về hợp đồng gia công?

Hỏi: Những quy định về hợp đồng gia công?

Đáp: Căn cứ điều 179, luật thương mại 2005 quy định về hợp đồng gia công như sau:
-Hợp đồng gia công phải được lập thành văn bản hoặc bằng hình thức khác có giá trị pháp lý tương đương.

error: Content is protected !!