Những quy định về hợp đồng đại lý?

Hỏi: Những quy định về hợp đồng đại lý?

Đáp:

Căn cứ điều 168, luật thương mại 2005 quy định về hợp đồng đại lý như sau:
-Hợp đồng đại lý phải được lập thành văn bản hoặc bằng hình thức khác có giá trị pháp lý tương đương.

error: Content is protected !!