Những quy định về hình thức hợp đồng dịch vụ thương mại?

Hỏi: Những quy định về hình thức hợp đồng dịch vụ thương mại?

Đáp:  Căn cứ điều 74 , luật thương mại 2005 quy định về hình thức hợp đồng dịch vụ như sau:
– Hợp đồng dịch vụ được thể hiện bằng lời nói, bằng văn bản hoặc được xác lập bằng hành vi cụ thể.
– Đối với các loại hợp đồng dịch vụ mà pháp luật quy định phải được lập thành văn bản thì phải tuân theo các quy định đó.

 

error: Content is protected !!