Những quy định về giao hàng trước thời hạn đã thỏa thuận?

Hỏi: Những quy định về giao hàng trước thời hạn đã thỏa thuận?

Đáp: Căn cứ điều 38, luật thương mại 2005 quy định về giao hàng trước thời hạn đã thỏa thuận như sau:
-Trường hợp bên bán giao hàng trước thời hạn đã thỏa thuận thì bên mua có quyền nhận hoặc không nhận hàng nếu các bên không có thoả thuận khác.

error: Content is protected !!