Những quy định về căn cứ làm phát sinh trách nhiệm bồi thường thiệt hại?

Hỏi: Những quy định về căn cứ làm phát sinh trách nhiệm bồi thường thiệt hại?

Đáp: Căn cứ điều 303, luật thương mại 2005 quy định về căn cứ phát sinh trách nhiệm bồi thường thiệt hại như sau:
-Trừ các trường hợp miễn trách nhiệm quy định tại Điều 294 của Luật thương mại 2005 trách nhiệm bồi thường thiệt hại phát sinh khi có đủ các yếu tố sau đây:
+ Có hành vi vi phạm hợp đồng;
+ Có thiệt hại thực tế;
+ Hành vi vi phạm hợp đồng là nguyên nhân trực tiếp gây ra thiệt hại.

error: Content is protected !!