Những quy định về biên bản mở thầu?

Hỏi: Những quy định về biên bản mở thầu?

Đáp: Căn cứ điều 226, luật thương mại 2005 quy định về biên bản mở thầu như sau:
– Khi mở thầu, bên mời thầu và các bên dự thầu có mặt phải ký vào biên bản mở thầu.
– Biên bản mở thầu phải có các nội dung sau đây:
+ Tên hàng hoá, dịch vụ đấu thầu;
+ Ngày, giờ, địa điểm mở thầu;
+ Tên, địa chỉ của bên mời thầu, các bên dự thầu;
+ Giá bỏ thầu của các bên dự thầu;
+ Các nội dung sửa đổi, bổ sung và các nội dung có liên quan, nếu có.

error: Content is protected !!