Những quy định trong việc sửa chữa, thay đổi tình trạng ban đầu của hàng hóa cho thuê?

Hỏi: Những quy định trong việc sửa chữa, thay đổi tình trạng ban đầu của hàng hóa cho thuê?

Đáp: Căn cứ điều 272, luật thương mại 2005 quy định về sửa chữa, thay đổi tình trạng ban đầu của hàng hóa cho thuê như sau:
– Bên thuê không được sửa chữa, thay đổi tình trạng ban đầu của hàng hóa cho thuê nếu không được bên cho thuê chấp thuận.
– Trường hợp bên thuê thực hiện việc sửa chữa, thay đổi tình trạng ban đầu của hàng hóa cho thuê mà không có sự chấp thuận của bên cho thuê thì bên cho thuê có quyền yêu cầu bên thuê khôi phục lại tình trạng ban đầu của hàng hóa cho thuê hoặc yêu cầu bồi thường thiệt hại.

error: Content is protected !!