Những quy định trong trường hợp rút lại chấp nhận đối với hàng hóa cho thuê?

Hỏi: Những quy định trong trường hợp rút lại chấp nhận đối với hàng hóa cho thuê?

Đáp: Căn cứ điều 279, luật thương mại 2005 quy định về rút lại chấp nhận như sau:
-Bên thuê có thể rút lại chấp nhận đối với một phần hoặc toàn bộ hàng hoá cho thuê nếu sự không phù hợp của hàng hoá cho thuê làm cho bên thuê không đạt được mục đích giao kết hợp đồng và thuộc một trong các trường hợp sau đây:
+ Bên cho thuê không khắc phục một cách hợp lý theo quy định tại
Điều 277 của Luật thương mại 2005.
+ Bên thuê không phát hiện được sự không phù hợp của hàng hoá xuất phát từ bảo đảm của bên cho thuê.
– Việc rút lại chấp nhận phải được thực hiện trong khoảng thời gian hợp lý, nhưng không quá ba tháng, kể từ thời điểm bên thuê chấp nhận hàng hoá.

error: Content is protected !!