Những quy định của pháp luật về trường hợp chuyển rủi ro đối với hàng hóa cho thuê?

Hỏi: Những quy định của pháp luật về trường hợp chuyển rủi ro đối với hàng hóa cho thuê?

Đáp: Căn cứ điều 274, luật thương mại 2005 quy định về huyển rủi ro đối với hàng hóa cho thuê
*Trường hợp các bên có thỏa thuận về việc chuyển rủi ro cho bên thuê nhưng không xác định thời điểm chuyển rủi ro thì thời điểm chuyển rủi ro được xác định như sau:
-Trường hợp hợp đồng cho thuê có liên quan đến việc vận chuyển hàng hoá:
+ Nếu hợp đồng không yêu cầu giao hàng hoá cho thuê tại một địa điểm cụ thể thì rủi ro sẽ chuyển cho bên thuê khi hàng hoá cho thuê được giao cho người vận chuyển đầu tiên;
+ Nếu hợp đồng yêu cầu phải giao hàng hoá cho thuê tại một địa điểm cụ thể thì rủi ro chuyển cho bên thuê hoặc người được bên thuê ủy quyền nhận hàng tại địa điểm đó;
– Trường hợp hàng hoá cho thuê được nhận bởi người nhận hàng để giao mà không phải là người vận chuyển thì rủi ro chuyển cho bên thuê khi người nhận hàng xác nhận quyền chiếm hữu hàng hoá cho thuê của bên thuê;
– Trong các trường hợp khác không được quy định như trên thì rủi ro được chuyển cho bên thuê khi bên thuê nhận hàng hoá cho thuê.

error: Content is protected !!