Những nguyên tắc khi thực hiện đấu giá?

Hỏi: Những nguyên tắc khi thực hiện đấu giá?

Đáp: Căn cứ điều 188, luật thương mại 2005 quy định về nguyên tắc đấu giá như sau:
-Việc đấu giá hàng hoá trong thương mại phải được thực hiện theo nguyên tắc công khai, trung thực, bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của các bên tham gia.

error: Content is protected !!