Những người có thẩm quyền ra lệnh khám xét thì có quyền ra lệnh kê biên tài sản.

Hỏi: Những người có thẩm quyền ra lệnh khám xét thì có quyền ra lệnh kê biên tài sản.

Đáp: Nhận định này sai, vì: Theo quy định tại Đ141 BLTTHS thì những người có thẩm quyền ra lệnh khám xét là những người được quy định tại K1 Đ80 và K2 Đ81 BLTTHS nhưng theo quy định tại K1 Đ146 BLTTHS thì người có quyền ra lệnh kê biên tài sản là những người được quy định tại K1 Đ80 BLTTHS. Do đó những người có thẩm quyền ra lệnh khám xét quy định tại K2 Đ81 BLTTHS sẽ không có quyền ra lệnh kê biên tài sản.

Như vậy, không phải những người có thẩm quyền ra lệnh khám xét thì có quyền ra lệnh kê biên tài sản.

error: Content is protected !!