Những hình thức của hợp đồng dịch vụ quá cảnh?

Hỏi: Những hình thức của hợp đồng dịch vụ quá cảnh?

Đáp: Căn cứ điều 251, luật thương mại 2005 quy định về hợp đồng dịch vụ quá cảnh
-Hợp đồng dịch vụ quá cảnh phải được lập thành văn bản hoặc bằng hình thức khác có giá trị pháp lý tương đương.

error: Content is protected !!