Những hành vi nào bị cấm trong quá cảnh?

Hỏi: Những hành vi nào bị cấm trong quá cảnh?

Đáp: Căn cứ điều 248, luật thương mại 2005 quy định về những hành vi bị cấm trong quá cảnh như sau:
– Thanh toán thù lao quá cảnh bằng hàng hóa quá cảnh.
– Tiêu thụ trái phép hàng hóa, phương tiện vận tải chở hàng quá cảnh.

error: Content is protected !!