Những hành vi bị cấm đối với thương nhân môi giới hàng hóa qua Sở giao dịch hàng hóa?

Hỏi: Những hành vi bị cấm đối với thương nhân môi giới hàng hóa qua Sở giao dịch hàng hóa?

Đáp: Căn cứ điều 70, luật thương mại 2005 quy định về các hành vi bị cấm đối với thương nhân môi giới hàng hoá qua Sở giao dịch hàng hoá như sau:
– Lôi kéo khách hàng ký kết hợp đồng bằng cách hứa bồi thường toàn bộ hoặc một phần thiệt hại phát sinh hoặc bảo đảm lợi nhuận cho khách hàng.
– Chào hàng hoặc môi giới mà không có hợp đồng với khách hàng.
– Sử dụng giá giả tạo hoặc các biện pháp gian lận khác khi môi giới cho khách hàng.
– Từ chối hoặc tiến hành chậm trễ một cách bất hợp lý việc môi giới hợp đồng theo các nội dung đã thoả thuận với khách hàng.
– Các hành vi bị cấm khác quy định tại khoản 2 Điều 71 của Luật thương mại.

error: Content is protected !!